Nasza spółka z koncescją MSWiA

Nasza spółka z koncescją MSWiA

Jest nam niezwykle miło poinformować o udzieleniu naszej spółce koncesji MSWiA.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 06.09.2022 roku udzielił firmie DER-MAG sp. z o.o. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określającej zakres i formę jej prowadzenia. Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, co ma miejsce w przypadku naszej firmy.

 

Koncesja wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG) lub przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, zarejestrowanego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).