Skrót SSP oznacza, system sygnalizacji pożarowej. Jest to zbiór elementów tworzących instalację o określonej konfiguracji, które są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej a co najważniejsze wykonywać działania zmniejszające skutki pożaru oraz umożliwić skuteczną ewakuację ludzi. Ze względu na niszczycielską siłę ognia systemy sygnalizacji pożarowej są jednymi z najważniejszych systemów bezpieczeństwa. 

Najważniejszym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru gwarantuje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku oraz na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim dóbr.

Dla większości osób SSP to przyciski uruchamiające alarm czy czujniki wykrywające pożar. W rzeczywistości to tylko niewielka część bardzo złożonego systemu. O systemie SSP mówimy wówczas, gdy cały system jest wyposażony w urządzenia przekazujące informację o wykrytym zagrożeniu oraz w urządzenia przekazujące tę informację do centrum monitoringu współpracującego z wyznaczoną jednostką Straży Pożarnej. Architektura tego systemu sprowadza się do odpowiedniego umiejscowienia w obiekcie, który ma być chroniony, czujników oraz łatwo dostępnych przycisków alarmowych na wypadek wykrycia pożaru przez człowieka. Sygnał wysyłany przez te urządzenia trafia do centrali systemu. Tam następuje analiza danych w oparciu o przyjęte procedury postępowania. W zależności od typu obiektu i budynku informacja o pożarze może zostać bezpośrednio przekazana do jednostki Straży Pożarnej. W obiekcie dochodzi do uruchomienia alarmu za pomocą sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej [sygnalizatory].

W zależności od rodzaju zastosowanej centrali urządzenia wykrywające zagrożenie pożarowe mogą być podłączone w sposób konwencjonalny i pętlowy. Połączenie konwencjonalne powoduje, że dowiadujemy się o zagrożeniu bez precyzyjnego wyszczególnienia miejsca powstania tego zagrożenia z dokładnością do konkretnej czujki [zagrożenie na danej linii]. W przypadku systemu opartego o nadane adresy czujników, możemy precyzyjnie określić miejsce wystąpienia zagrożenia.

Poszczególne urządzenia i czujniki łączone są odpowiednimi przewodami o określonych parametrach ogniowych, zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie połączenie bezprzewodowego dla poszczególnych sekcji systemu w jedną całość. Systemy sygnalizacji pożaru jest podstawą budowy bardziej rozbudowanych systemów kompleksowej ochrony przed pożarem i jego skutkami. W ramach rozbudowy systemu ochrony przeciwpożarowej SSP można rozszerzyć go o system automatyki gaszenia lub system oddymiania oraz inne.

Stosujemy wyłącznie urządzenia spełniające wymagane normy oraz urządzenia posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Nasi pracownicy odbyli szereg szkoleń dotyczących systemów z zakresu ochrony przeciwpożarowej [CNBOP, Nodex]. Jesteśmy autoryzowanym instalatorem stosowanych przez nas systemów i urządzeń.