Systemy gaszenia gazem, to systemy o największej skuteczności wśród systemów gaśniczych. Gaz uwalniany z urządzeń gaśniczych powoduje przerwanie procesu spalania, nie niszcząc przy tym powierzchni, elementów wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego. Jest to ogromna przewaga nad tradycyjnymi środkami gaśniczymi, takimi jak woda, piana i proszek. Najczęściej systemy gaszenia gazem instaluje się w miejscach, w których występują:

  • pomieszczenia komputerowe, serwerownie
  • specjalistyczna aparatura medyczna i pomiarowa
  • rozdzielnie prądowe i siłownie
  • archiwa i biblioteki
  • turbiny gazowe
  • magazyny substancji łatwopalnych
  • zabytki, dzieła sztuki

Rozwiązanie oferowane przez nasze samodzielne i w pełni zautomatyzowane systemy gaszenia gazem, zapewnią skuteczną ochronę przeciwpożarową pomieszczeń ze sprzętem elektronicznym, cennym wyposażeniem czy substancjami niebezpiecznymi. Gaz obojętny powoduje równomierne rozchodzenie się atmosfery gaśniczej w pomieszczeniu oraz skutkuje dłuższym utrzymywaniem się jej w całej kubaturze. Pozwala to zapobiec efektowi opadania lub unoszenia atmosfery gaśniczej, a w konsekwencji pojawiania się stref, w których może ponownie pojawić się ogień. Centrala sterująca urządzeniami gaśniczymi wykrywa pożar i steruje urządzeniami, zawierającymi środek gaszący.

Do sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi wykorzystującymi jako środki gaśnicze gazy, gazy obojętne IG, wykorzystujemy centralki dedykowane do tego rodzaju instalacji. W układzie sterującym gaszeniem, poza centralą sterującą, znajdują się czujniki umieszczone we wszystkich przestrzeniach gaszonych, przyciski uruchomienia i wstrzymania gaszenia oraz lampy ostrzegawcze. Centralka sterująca realizuje także zadania kontroli ciśnienia i wypływu gazu z butli oraz steruje klapą odciążającą i innymi urządzeniami przeciwpożarowymi zależnie od warunków technicznych danej strefy.

Każdy system gaszenia gazem i przeciwpożarowy jest projektowany oraz wykonywany indywidualnie, po dokładnej analizie zakresu ochrony. Wdrażane przez naszą firmę systemy gaszenia pożaru spełniają wszystkie obowiązujące normy i przepisy, a instalowane urządzenia posiadają atesty i świadectwa dopuszczenia instytutów certyfikujących.